W zasadzie można śmiało powiedzieć, że jedyną instytucją finansową, którą może udzielać kredytów pieniężnych, są właśnie banki. Wiele innych instytucji o podobnym charakterze pożyczki mające w swojej rozbudowanej ofercie stara się również określać kredytami przede wszystkim ze względów marketingowych. Jeżeli chodzi o banki, to są one doskonałym miejscem, gdzie można składować zaoszczędzone pieniądze. Przy oszczędzaniu środków pieniężnych bez wątpienia jednym z lepszych rozwiązań bankowych są tak zwane lokaty, które w szybki i bezpieczny sposób pozwalają zarabiać na samym odkładaniu finansów. Banki, to również niesamowita wygoda, bezpośrednio powiązana z faktem istnienia w ich obrębie tak zwanych rachunków bankowych. Każdy człowiek dysponujący rachunkiem bankowym bez większych problemów w każdej sytuacji może skorzystać z własnych środków pieniężnych. Wśród kredytów dostępnych w bankach można między innymi wyszczególnić takie, które są przeznaczone pod kupno mieszkania oraz kredyty inwestycyjne.

W dzisiejszych czasach, życie nie szczędzi nam trosk. Wysokie koszty utrzymania, podwyżki cen powodują, że trudno jest zaspokoić własne potrzeby. Ponadto, dochodzi często do utraty pracy. Wielu, w związku z tym, szuka jak najlepszego rozwiązania tego problemu. Jednym z często wykorzystywanych i skutecznych, jest założenie własnej firmy. Osoby które dążą w tym kierunku, świadome są ryzyka jak i trudności z tym związanych.

Podjęcie decyzji o utworzeniu działalności gospodarczej wymaga, zdobycia odpowiednich umiejętności oraz kwalifikacji w dziedzinie marketingu. Będzie to potrzebne przyszłemu przedsiębiorcy w rozwiązywaniu, różnych problemów, wynikających z utrzymywania firmy. Aby ją założyć i prowadzić, trzeba spełniać określone wymagania oraz podjąć pewne decyzje i formalności. Dlatego, na samym początku, ważne jest to, aby udać się do Powiatowego Urzędu Pracy. Zdobędzie się tam, odpowiednie informacje, dotyczące kryteriów, które musimy spełniać, by móc prowadzić własną działalność gospodarczą.

REGON

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wiąże się z pewnymi wymaganiami. Jednym z nich, jest posiadanie numeru statycznego REGON. Numer ten wydają, Wojewódzkie Urzędy statyczne. Na samym początku musimy wypełnić i złożyć do takiego Urzędu, wniosek RG-1. Obowiązkiem jest, dołączenie do wniosku wymaganych dokumentów. Trzeba więc, dostarczyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpisu z rejestru sądowego oraz kserokopie dokumentu, który jest podstawą działania podmiotu gospodarczego. Uzyskanie numeru REGON, związane jest również z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. Na załatwienie wszystkich formalności, mamy czas 14-stu dni od zarejestrowania działalności w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki posiadaniu numeru REGON ułatwiamy, kontakty z organami administracji państwowej. Wymagany jest również, przez banki podczas zakładania konta przedsiębiorstwa. Numer ten, powinien być, zamieszczany także na pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych. Ważne jest, dbanie o to, by mieć w firmie, aktualne dane, związane z numerem REGON. Dlatego, że jesteśmy zobowiązani do posługiwania się nim w kontaktach z urzędami.

Zatrudnienie a finanse

Rozwój firmy, często wiąże się z zatrudnieniem pracowników. W tym przypadku na pracodawcy, ciążą pewne powinności, wynikające z przepisów prawnych. Obowiązkiem jest, powiadomienie pisemnie inspektora sanitarnego i państwowego o przewidywanej liczbie pracowników, miejscu i rodzaju pracy oraz zakresie prowadzonej działalności. Następny krok, to zgłoszenie pracowników do ZUS, w celu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Ważne jest, prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników. Przyjmując pracownika, pracodawca bierze na siebie odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Trzeba zapewnić mu, bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Właściciel, musi zadbać o to, by zatrudniony, odbywał okresowe badania lekarskie. Jego powinnością jest także, organizowanie okresowych szkoleń i testów z wiedzy w kierunku BHP. Nie wywiązanie się, z niektórych zadań, może doprowadzić, do pewnych sankcji karnych. Dlatego, ważne jest pamiętanie o wszystkich formalnościach, związanych z zatrudnieniem.

Komentarze zostały wyłączone.