Czym jest kredyt bankowy?

Kredytem bankowym nazywamy umowę jaka zostaje zawarta w formie pisemnej pomiędzy dwiema stronami. Z jednej strony mamy kredytobiorcę, zaś z drugiej bank. Kredytobiorca jest osobą fizyczną, prawną, albo jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Kredytobiorca otrzymuje od kredytodawcy kredyt. W Polsce pojęcie kredytobiorcy odnosi się tylko i wyłącznie do kredytów bankowych. W przypadku, kiedy bierzemy kredyt konsumencki nosimy miano konsumenta. Bankiem nazywamy osobę prawną, która na podstawie określonych zezwoleń na prowadzenie swojej działalności gospodarczej może przyjmować depozyty oraz udzielać kredytów. Może wykonywać wszelkie czynności jakie określają przepisy prawa, a także jakie zostały wymienione w statucie banku. Bank zobowiązuje się, że udostępni kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy, według wytycznych jakie zostały zawarte w umowie. Znajdziemy tam cel na jaki mają zostać przeznaczone pieniądze, a także czas na jaki te pieniądze zostaną pożyczone kredytobiorcy. W zamian kredytobiorca zobowiązuje się, że odda całą pożyczoną od banku kwotę łącznie z należnymi bankowi odsetkami i wraz z naliczoną prowizją. Kredyt jest pewnego rodzaju stosunkami zobowiązaniowymi. Jego cechami jest zwrotność, odpłatność i celowość.

Jak dzielimy kredyty bankowe.

Kredyty bankowe można podzielić na kilka typów. Jednym z nich są kredyty przeznaczone dla podmiotów gospodarczych. Mogą one skorzystać z kredytu obrotowego. Udzielany jest on zarówno w rachunku bieżącym jak i w rachunku kredytowym. W drugim przypadku kredyt przeznacza się na cel określony w umowie. Pieniądze mogą również posłużyć jako pomoc finansowa w sytuacji, kiedy nie mamy środków pieniężnych, aby pokryć swoje zobowiązania. W rachunku kredytowym bank może nam zaoferować tak zwaną linię kredytową, która może mieć zarówno charakter odnawialny jak i nieodnawialny. W rachunku tym możemy również skorzystać z oferty kredytu sezonowego jaki przedsiębiorstwa biorą na określony sezon. W podziale kredytów dla przedsiębiorstw wyróżniamy jeszcze bardziej znany kredyt inwestycyjny. Jak sama jego nazwa wskazuje jest on przeznaczany na sfinansowanie konkretnej inwestycji.

Kredyty dla osób fizycznych.

Kolejną większa grupa kredytów są kredyty przeznaczone dla osób fizycznych. Jednym z częstszych na jaki decyzją się klienci jest kredyt mieszkaniowy. Może być on brany jako kredyt hipoteczny, bądź też jako kredyt o zabezpieczeniu, które jest inne niż hipoteka. Bardzo duża grupę kredytów stanowią kredyty konsumenckie. Wśród nich można wymienić kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredyt studencki, a także kredyt w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym. Każdy z rodzajów kredytów może mieć dwojaki charakter. Może być on kredytem odnawialnym lub też nieodnawialny. W przypadku kredytów odnawialnych, każda spłata kredytu powiększa kwotę jaka jest nam dostępna do wypłaty. Ogranicza ją jedynie limit jaki bank przyznał kredytobiorcy. W przypadku kredytów nieodnawialnych, można je wykorzystać tylko jeden raz. Spłacając kolejne raty nie zwiększa się kwota jaka bank nam udostępnił do wypłacenia, tylko zmniejsza się wielkość naszego zobowiązania. Należy pamiętać, że bez względu na to, czy jesteśmy osobą fizyczną, czy też mamy przedsiębiorstwo, biorąc kredyt trzeba go będzie spłacić. Trzeba dokładnie przemyśleć swoją decyzję o pożyczce, która zwykle spłacana jest przez kilka lat. Jest to zobowiązanie na dłużej i trzeba je uwzględnić w swoim domowym budżecie. Jest to decyzja, która musi być dobrze przez nas przemyślana.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *