Obligacje są rodzajem papierów wartościowych. Emituje się je w takiej serii, jaka zostaje stwierdzona przez emitenta. To on musi stwierdzić, że ma dług wobec obligatariusza i to on zobowiązuje się iż w zamian za to spełni wobec niego jakieś świadczenie jakie wspólnie zostało ustalone. Obligacja jest jednym z dłużnych instrumentów finansowych. Osoba, która je posiada nie ma żadnych uprawnień wobec emitenta. Nie ma żadnej dywidendy, ani współwłasności. Nie ma również prawa, do tego aby uczestniczyć w walnym zgromadzeniu. Kapitał jaki powstanie z emisji obligacji przekazywany jest do spółki za pośrednictwem inwestora.

Podział obligacji.

Dzieląc obligacje trzeba wziąć pod uwagę rodzaj ich emitenta. Ze względu na niego można wymienić między innymi obligacje skarbowe, zwane również obligacjami rządowymi. Jak sama nazwa wskazuje, emitentem tych obligacji jest Skarb Państwa. Jeżeli emitentem obligacji jest samorząd terytorialny wówczas mamy do czynienia z obligacjami komunalnymi. Obligacje komunalne zwane są również obligacjami municypalnymi. W przypadku, kiedy emitentem jest przedsiębiorstwo mamy do czynienia z obligacjami podmiotów prawnych. Dzieląc obligacje trzeba brać pod uwagę również okres do ich wykupu. Tutaj można wymienić obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Jeżeli chodzi o obligacje krótkoterminowe okres ich wykupy nie może przekroczyć jednego roku. Obligacje średnioterminowe mają okres wykupu od roku do lat pięciu, zaś długoterminowe można wykupić po upływie pięciu lat i więcej. Mamy jeszcze obligacje, których nigdy nie można wykupić. Ich właściciel czerpie z nich zyski w postaci stale wypłacanych odsetek. Takie obligacje nazywane są obligacjami wieczystymi.

Wartość nominalna obligacji, a podział.

Do podziału obligacji wykorzystuje się również ich wartość nominalną oraz oprocentowanie. W takim przypadku mamy obligacje kuponowe oraz obligacje zerokuponowe. Te drugie emituje się najczęściej z dyskontem i mamy do czynienia z jednorazową płatnością. W przypadku obligacji kuponowych mamy okresową płatność kuponu, której wielkość ściśle uzależniona jest od emitenta. Jak widać obligacji jest naprawdę wiele i każde rządzą się na nieco innych prawach.

Komentarze zostały wyłączone.